منوها

منوهای خدمات و غذا های تالار نگار به شرح ذیل میباشد

منوی VIP

منو VIP

منوی شماره ١

منو شماره 1

منوی شماره ٢

منوی شماره ٣

منو شماره 3

سفارشات خارج از منو

منوی غذاهای رومیزی (دیس پرس)

منوی غذاهای رومیزی (دیس پرس)